FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Senagat habarlary

 • MIPI kamera moduly näme?

  MIPI kamera moduly näme?

  Giriş Adaty kompýuter kamerasynyň interfeýsi USB, smartfonlardaky umumy kamera MIPI, MIPI ykjam senagat prosessor interfeýsi, DVP sanly wideo porty, CSI bolsa CMOS datçik interfeýsi.MIPI näme?MIPI (ykjam senagat prosessor interfeýsi) ...
  Koprak oka
 • Kamera modulynda VCM näme?

  Kamera modulynda VCM näme?

  1. VCM-iň işleýşi? VCM Doly ady: Ses rulony Montoryň iş prinsipi, hemişelik magnit meýdanynda, çeşmäniň uzalýan ýerine hereketlendirijiniň rulonynyň tok toguny üýtgetmek bilen dolandyrylýar we şeýlelik bilen obýekti ýokary we aşak sürýär. hereket.2. VCM-iň artykmaçlyklary Adwa bar ...
  Koprak oka
 • USB kamera moduly näme we dürlüligi?

  USB kamera modullary nähili görünýär?Iň kiçi mikro kamera USB kamera modulydyr.Gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän elektrik üpjünçiligi üçin gönüden-göni kompýutere ýa-da elektrik bankyna birikmek üçin USB interfeýsini ulanýar.Kompýuter kameralary, wideo konferensiýa üçin daşarky USB kameralary we çeýe W ...
  Koprak oka
 • Kamera moduly näme?

  Kamera moduly näme?

  1.Kamera moduly näme CC CCM (ykjam kamera moduly) diýlip hem bilinýän kamera moduly, wideo konferensiýa, howpsuzlyk ulgamy we wideo giriş enjamy hökmünde real wagt gözegçiliginde giňden ulanyldy.Internet tehnologiýasynyň ösmegi bilen toruň tizliginiň yzygiderli gowulaşmagy, birleşdirildi ...
  Koprak oka
 • H.264 vs H.265 Olaryň arasynda näme tapawut bar?

  H.264 vs H.265 Olaryň arasynda näme tapawut bar?

  H.264 we H.265 iki ýyl bäri dowam edip gelýän iki dürli wideo faýl formaty, ýöne tapawutlary barada köp bulaşyklyk bar.H.264 näme?Advanced Video Coding (AVC) ady bilen hem tanalýan H.264, ýokary kesgitli wideo c üçin häzirki senagat standarty ...
  Koprak oka
 • DVP VS MIPI interfeýs kamera moduly

  Giriş Smartfonlarda umumy kamera MIPI, käbir kameralar (meselem, DVP interfeýsini goldaýan käbir enjamlar) DVP.MIPI ykjam senagat prosessor interfeýsi üçin gysga (Gysgaça aýdylanda, USB uniwersal seriýa awtobusy, MIPI ykjam senagat prosessory üçin ...
  Koprak oka
 • Kamera modulynyň düzümi bilen tanyşlyk

  Modulyň gurluşy näme? Kamera moduly, dürli kameralaryň ýa-da daşarky interfeýsleriň bardygyny bilşimiz ýaly, ýöne içki modullar esasan linzalardan, esaslardan, süzgüçlerden, datçiklerden, DSP (ISP-i goşmak bilen), PCB substratlaryndan, we ş.m. Daşarky interfeýslere görä ...
  Koprak oka
 • Kamera modulyny düzmezden ozal näme bilmeli?

  Kamera moduly, suratyň ýitiligini we gowy iş prinsipini ýokarlandyrmak üçin iň möhüm komponentdir.Komponentleri CMOS we CCD integral zynjyrlar arkaly birikdirip gowy kesgitläp bolýar.Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda we ulanyjy üçin amatly kamera görnüşi hökmünde işlemeli.Näme ...
  Koprak oka
 • Obýektiviň ýoýulmagy näme?

  Bu optika ulgamynda öz standart kesgitlemesi bolan optika ugrundaky mesele.Kamera bilen surata düşmek arkaly döredilen şekil ýoýulýar.Mysal hökmünde, hemmämiziň adaty kameralar bilen surata düşmek tejribämiz bar.“Giň burçly linza” diýilýän linza bar ...
  Koprak oka
 • Kamera modulynyň gurluşy we ösüş ugry

  I. Kamera modullarynyň gurluşy we ösüş tendensiýasy Kameralar dürli elektron önümlerinde giňden ulanyldy, esasanam kamera pudagynyň çalt ösmegine itergi beren jübi telefonlary we planşetler ýaly pudaklaryň çalt ösmegi.Soňky döwürde ...
  Koprak oka
 • “Temperatura” bilen infragyzyl termiki şekillendiriş kamerasy

  Iş prinsipi Tebigy ýagtylyk dürli tolkun uzynlygy bolan ýagtylyk tolkunlaryndan durýar.Adam gözüne görünýän aralyk 390-780nm.390nm-den gysga we 780nm-den uzyn elektromagnit tolkunlary adam gözleri duýup bilmeýär.Olaryň arasynda elektromagnit tolkunlar ...
  Koprak oka
 • Kamera modulynyň esasy gurluşy we iş prinsipi

  Kamera modulynyň esasy gurluşy we iş prinsipi

  Kamera modulynyň esasy gurluşy I. Kameranyň gurluşy we iş ýörelgesi Sahna obýektiw arkaly düşürilýär, döredilen optiki şekil datçige görkezilýär, soňra optiki şekil sanly signala öwrülen elektrik signalyna öwrülýär ...
  Koprak oka